Truyền - Nhận dữ liệu

Những doanh nghiệp có nhiều đơn vị thành viên (Xưởng sản xuất, chi nhánh, cửa hàng…) đặt ở nhiều địa điểm khác nhau. Dữ liệu phát sinh sẽ nằm dàn trải tại các nơi trong phạm vi địa lý rộng và cần phải được hợp  nhất để xem được tổng thể tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty Lion sẽ khảo sát và đưa ra giải pháp hợp nhất dữ liệu phù hợp với từng doanh nghiệp.

  1. Truyền nhận và hợp nhất dữ liệu định kỳ (OFFLINE):

  • Tại trụ sở chính và mỗi đơn vị thành viên của doanh nghiệp sẽ cài phần mềm Lion đầy đủ (chương trình chạy và cơ sở dữ liệu) lên hệ thống máy tính của mình.
  • Sau đó, định kỳ (ngày, tuần, tháng,…) các đơn vị thành viên sẽ truyền dữ liệu về trụ sở chính, tại đây dữ liệu sẽ được nhận vào chương trình tổng hợp để tập hợp và lên báo cáo tổng hợp, báo cáo quản trị …. Cho từng đơn vị thành viên và của toàn công ty
  • Để thực hiện giải pháp này các đơn vị cần có kết nối Internet ADSL.

Ưu điểm: Máy chủ, máy trạm không đòi hỏi cấu hình cao, không phụ thuộc nhiều vào đường truyền dữ liệu.

Nhược điểm: Không có được dữ liệu tức thời.

  1. Truyền nhận và hợp nhất dữ liệu tức thì (ONLINE): 

  • Tại trụ sở chính của doanh nghiệp cài phần mềm Lion đầy đủ (chương trình chạy và cơ sở dữ liệu).
  • Tại các đơn vị thành viên chỉ cài chương trình chạy, dữ liệu phát sinh sẽ được lưu vào máy chủ đặt tại trụ sở chính thông qua Internet với các kết nối ADSL, Leased Line hoặc mạng riêng ảo (VPN).
  • Tại bất kỳ thời điểm nào nhà quản lý cũng có thể xem được các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của toàn bộ doanh nghiệp.
  • Để thực hiện giải pháp này Tổng công ty và các công ty con, chi nhánh phải có kết nối sử dụng internet (ADSL, Leased line, thiết lập mạng VPN...).

Ưu điểm: Có được dữ liệu tức thời.

Nhược điểm: Cần hệ thống máy chủ đủ mạnh, đường truyền internet và phải có hệ thống bảo mật tốt. Đồng thời bị phụ thuộc nhiều vào đường truyền (tốc độ, độ ổn định…).

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0909 600 258
My status
Bảo hành
028 3821 4849
My status
Triển khai
0937 931 908
My status
Kinh doanh
0909 600 665
My status
Chăm sóc khách hàng
028 3914 0839
My status