Tập hợp Chi phí - Tính giá thành

Phân hệ này là công cụ mạnh mẽ và hiệu quả để tính giá thành sản phẩm (sản xuất liên tục hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng, qua một công đoạn hoặc nhiều công đoạn), các công trình xây dựng theo từng hạng mục. Ngoài ra, với thiết kế mở, chương trình có thể được chỉnh sửa dễ dàng để phù hợp với từng bài toán tính giá thành đặc thù của từng doanh nghiệp.

1. Sơ đồ 

2. Những điểm chính:

 • Tính giá thành cho nhiều loại hình sản xuất như: Sản phẩm hàng loạt, giá thành cho đơn hàng, giá thành công trình xây lắp …
 • Lập định mức vật tư, nguyên vật liệu để xác định được định mức sản xuất theo từng sản phẩm/đơn hàng.
 • Dự báo nhu cầu vật tư:  Dựa vào các thông tin: “Đơn đặt hàng bán (số lượng sản phẩm, thời gian giao hàng…),  định mức nguyên liệu sản xuất, số lượng hàng tồn có thể bán, Phần mềm sẽ lập và đưa ra các dự báo về nhu cầu của từng loại nguyên liệu để đáp ứng sản xuất tại từng thời điểm.
 • Tính giá thành nhiều công đoạn chi tiết tới từng sản phẩm, hợp đồng, đơn hàng.
 • Nhiều phương pháp xác định giá trị dở dang. 
 • Tự động kết chuyển, phân bổ chi phí chung theo nhiều tiêu thức.
 • Tính và xác định giá trị dở dang trên dây chuyền theo bán thành phẩm và hoàn nguyên các yếu tố cấu thành sản phẩm.
 • Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Định mức, trực tiếp, loại trừ, phân bước, hệ số...
 • Tự động cập nhật giá vào các phiếu thành phẩm, đơn hàng, công trình
 • Phương pháp phân bổ đa dạng: theo định mức, theo hệ số, theo tỷ lệ, trực tiếp, kết hợp các phương pháp. 

3. Báo cáo:

 • Báo cáo so sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch, giá thành định mức
 • Báo cáo giá thành theo sản phẩm/đơn hàng: Sổ chi tiết giá thành. Báo cáo phân tích giá thành…
 • Báo cáo giá thành theo công trình: Bảng kê/tập hợp chi phí theo từng công trình. Bảng cân đối phát sinh theo công trình. Tổng hợp thực hiện công trình …
 • Báo cáo nhu cầu vật tư.

4. Kết nối với các phân hệ khác:

 • Liên kết dữ liệu: Lấy dữ liệu các phân hệ khác để tính giá thành. Chuyển và cập nhật số liệu về phân hệ Hàng tồn kho, Mua hàng, Bán hàng, Kế toán tổng hợp.

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0909 600 258
My status
Bảo hành
028 3821 4849
My status
Triển khai
0937 931 908
My status
Kinh doanh
0909 600 665
My status
Chăm sóc khách hàng
028 3914 0839
My status