Sản phẩm

Bản quyền phần mềm LION

images/item/item_s32.JPG

Truyền - Nhận dữ liệu

images/item/item_s30.JPG

Quy trình triển khai phần mềm LION

images/item/item_s29.JPG

Phân tích tài chính

images/item/item_s28.JPG

Quản lý hệ thống

images/item/item_s27.JPG

Quản lý Nhân sự - Tiền lương

images/item/item_s26.JPG

Kế toán Tổng hợp

images/item/item_s25.JPG

Tập hợp Chi phí - Tính giá thành

images/item/item_s24.JPG

Quản lý TSCĐ - CCDC

images/item/item_s23.JPG

Quản lý hàng tồn kho

images/item/item_s22.JPG

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0909 600 258
My status
Bảo hành
028 3821 4849
My status
Triển khai
0937 931 908
My status
Kinh doanh
0909 600 665
My status
Chăm sóc khách hàng
028 3914 0839
My status