Quản lý TSCĐ - CCDC

Phân hệ này lưu giữ các thông tin cần thiết về Tài sản cố định, công cụ dụng cụ từ thời điểm mua đến khi thanh lý tại một thời điểm bất kỳ, chương trình cho phép người sử dụng lựa chọn cách tính khấu hao tài sản theo nhiều phương pháp khác nhau phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp quản lý tài sản (TSCĐ/CCDC) về số lượng và giá trị chi tiết đến từng người và từng bộ phận sử dụng….

1. Sơ đồ

2. Những điểm chính:

 • Quản lý thông tin chi tiết tất cả các tài sản cố định, công cụ dụng cụ
 • Lập và in chi tiết thẻ tài sản.
 • Đưa ra các cảnh báo nhanh tình trạng của tài sản (như TSCĐ chờ thanh lý, công cụ dụng cụ đang xuất dùng...)
 • Khai báo kế hoạch, thời gian thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho từng loại thiết bị, máy móc (theo thời gian sử dụng, hoặc theo công suất hoạt động của từng thiết bị, máy móc…)
 • Ghi nhận các nghiệp vụ phi tài chính tác động lên tài sản: di chuyển, ngưng sử dụng, thay đổi bộ phận quản lý, v.v.
 • Quản lý việc tính khấu hao, phân bổ công cụ dụng cụ, lắp thêm và thanh lý tài sản.
 • Ghi nhận những thông tin quản lý: phòng ban sử dụng, nhân viên, vị trí, v.v; Thông tin tài chính: nguyên giá, khấu hao lũy kế, mức khấu hao, giá trị điều chỉnh, v.v.; Thông tin kỹ thuật: hình ảnh, bản vẽ, tài liệu hướng dẫn sử dụng, v.v.
 • Quản lý nguồn hình thành của tài sản: vốn tự bổ sung, vốn vay, vốn ngân sách, thuê tài chính, v.v. Khấu hao có thể tính riêng theo từng nguồn. 
 • Nhiều phương pháp tính khấu hao: đường thẳng, khấu hao nhanh, v.v. 
 • Phân bổ khấu hao theo tài khoản, theo phòng ban, theo công trình, theo dự án, v.v. Cho phép thiết lập công thức phân bổ linh hoạt đồng thời có khả năng phân bổ theo từng nhóm tài sản. 
 • Quản lý quá trình hình thành tài sản từ xây dựng cơ bản dở dang.

3. Báo cáo:

 • Thẻ tài sản, Sổ tài sản, Bảng chi tiết tài sản, Bảng tính khấu hao tài sản, Báo cáo tăng giảm tài sản, Bảng tổng hợp tài sản, Báo cáo chi tiết kiểm kê tài sản….
 • Bảng phân bổ giá trị CCDC, Bảng tổng hợp tình hình sử dụng công cụ dụng cụ …
 • Báo cáo lịch sử phát sinh (đăng ký sử dụng, lịch sử bào trì, bảo dưỡng, điều chuyển, sửa chữa, nâng cấp, khấu hao, thanh lý…) theo từng tài sản.
 • Báo cáo lịch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc trong kỳ.

4. Kết nối với các phân hệ khác:

 • Kết nối các phân hệ: Phân hệ Kế toán tổng hợp, Quản lý hàng tồn kho, Vốn bằng tiền.

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0909 600 258
My status
Bảo hành
028 3821 4849
My status
Triển khai
0937 931 908
My status
Kinh doanh
0909 600 665
My status
Chăm sóc khách hàng
028 3914 0839
My status