Quản lý Tiền mặt - Tiền gởi - Tiền Vay

QUẢN LÝ TIỀN MẶT, TIỀN GỞI VÀ TIỀN VAY

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay giúp quản lý các khoản thu / chi / tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng loại tiền (USD, VND…). Giao diện thân thiện với người dùng và hàng loạt các tính năng mạnh, thuận tiện, nhanh chóng cho phép theo dõi thu tiền của khách hàng, thanh toán với nhà cung cấp, theo dõi các khoản vay và các thu chi khác.

1. Sơ đồ

2. Những điểm chính:

 • Quản lý quy trình thu chi
 • Lập, duyệt và in các chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, v.v.
 • Quản lý đa nguyên tệ: VND, USD, EUR, JPY, SGD, v.v.
 • Cho phép thu tiền của nhiều hóa đơn trên một phiếu thu, thu của nhiều khách hàng trên một phiếu thu.
 • Cho phép chi tiền cho nhiều hóa đơn trên một phiếu chi, chi cho nhiều khách hàng trên một phiếu chi.
 • Tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá theo thông tư mới nhất
 • Theo dõi kế hoạch các khoản thu / chi, vay / trả nợ vay theo khế ước–các khoản vay. Đồng thời so sánh thu / chi giữa kế hoạch và thực tế theo khoản mục, bộ phận…
 • Hỗ trợ thiết lập các loại nghiệp vụ với các giá trị mặc định giúp cho thao tác nhanh và chính xác hơn
 • Truy vấn tình hình quỹ theo hình thức tổng hợp và chi tiết.

3. Báo cáo:

 • Sổ quỹ tiền mặt. Sổ kế toán tiền mặt. Nhật ký thu / chi tiền. Sổ tiền gửi. Sổ theo dõi các khoản vay/khế ước. Bảng tính lãi vay. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, …
 • Báo cáo quản trị:  Tổng hợp tình hình thu chi theo khoản mục/bộ phận, Báo cáo thu chi các quỹ của doanh nghiệp, Kế hoạch chi tiêu, trả nợ vay, …

4. Kết nối với các phân hệ khác:

 • Liên kết số liệu với các phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu, kế toán mua hàng và công nợ phải trả.
 • Tự động chuyển số liệu hạch toán vào sổ cái hoặc chuyển số liệu hạch toán sang phân hệ kế toán tổng hợp để duyệt chuyển vào sổ cái.

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0909 600 258
My status
Bảo hành
028 3821 4849
My status
Triển khai
0937 931 908
My status
Kinh doanh
0909 600 665
My status
Chăm sóc khách hàng
028 3914 0839
My status