Quản lý Nhân sự - Tiền lương

Là phân hệ hỗ trợ đắc lực và hiệu quả cho doanh nghiệp trong công tác quản lý nguồn nhân lực - tài sản quí giá nhất của doanh nghiệp. Với các chức năng quản lý đa dạng và liên thông, bao gồm từ quản lý nhân sự - chấm công đến công tác tính lương và lập báo cáo.

 1. Sơ đồ 

2. Những điểm chính 

Thiết lập các thông tin cơ bản: Các thông tin này được dùng chung trong toàn hệ thống nhằm đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và thuận tiện sử dụng, chẳng hạn như khai báo phòng ban / bộ phận, địa điểm làm việc, cấp bậc, chức vụ, tình trạng lao động, loại nhân viên, các loại hợp đồng lao động, v.v...

Thông tin nhân viên: Quản lý đầy đủ các thông tin cơ bản (hợp đồng lao động, BHXH-BHYT, và thông tin về lương) cũng như các thông tin mở rộng (thông tin cá nhân, quan hệ gia đình, học vấn, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc và hồ sơ nhân viên) của nhân viên.

Thiết lập thông số chấm công

  • Định nghĩa ca làm việc: thời gian làm việc, thời gian nghỉ giữa ca, số giờ công / ngày công qui định, thông số để xác định ca dựa trên giờ vào / ra…
  • Khai báo chỉ tiêu phép năm: cho phép khai báo nhiều loại nghỉ phép khác nhau, số năm được chuyển phép, các mức số năm phục vụ và số ngày phép tương ứng
  • Quản lý dữ liệu Vào / Ra – Hiện diện hàng ngày, Ghi nhận ngày nghỉ, Ghi nhận làm ngoài giờ

Thiết lập các thông số tính lương: Các thông số này có tác dụng trên toàn bộ nghiệp vụ liên quan đến quản lý tiền lương của doanh nghiệp như phạm vi của kỳ lương, số giờ / số ngày mặc định làm việc trong tháng, số giờ làm việc trong các ngày trong tuần, cách tính lương khi có thay đổi trong kỳ, mức bảo hiểm xã hội - y tế, các thông số thuế TNCN…

Khai báo các khoản ảnh hưởng đến thu nhập, Khai báo các loại phụ cấp, các khoản thu nhập / khấu trừ khác...

Biểu thuế thu nhập cá nhân: Cho phép khai báo nhiều biểu thuế TNCN khác nhau cùng với ngày hiệu lực của biểu thuế.

Thông tin lương nhân viên: Khai báo các thông tin về lương của nhân viên như loại lương, lương ròng hay gộp, lương cơ bản, ngày hiệu lực, các thông tin về phụ cấp, các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập… Các thông tin này sẽ đựợc dùng làm cơ sở để tính ra lương / thu nhập của nhân viên trong kỳ lương.

Quản lý tạm ứng lương: Có thể tạo nhiều đợt tạm ứng lương trong tháng. Có thể sử dụng nhiều loại tiền tệ trong một đợt tạm ứng lương, Tạm ứng lương có thể được áp dụng cho toàn thể công ty, cho một nhóm nhân viên hoặc chỉ một nhân viên.

3. Báo cáo

  • Báo cáo nhân sự: Báo cáo chi tiết lý lịch nhân viên, Báo cáo danh sách nhân viên, Hợp đồng lao động, phụ lục HĐLĐ, Báo cáo phụ cấp của nhân viên, Thống kê các hợp đồng lao động hết hạn, các nhân viên hết hạn thử việc, Thống kê thâm niên làm việc của nhân viên.
  • Báo cáo chấm công: Báo cáo chấm công, Báo cáo ngày nghỉ, Báo cáo tình hình làm ngoài giờ, Báo cáo tình hình làm ca đêm, Báo cáo doanh thu, Thống kê số ngày làm của NV
  • Báo cáo tiền lương: Báo cáo tạm ứng lương, Báo cáo tiền lương, Phiếu tạm ứng, phiếu lương NV, Báo cáo thông tin lương NV. Thống kế tổng thu nhập của nhân viên trong năm
  • Báo cáo thuế và bảo hiểm: Bảng kê thuế thu nhập của NV, Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân và các loại báo cáo theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã hội và y tế.

4. Kết nối với các phân hệ khác:

  • Liên kết số liệu với phân hệ Kế toán tổng hợp để hạch toán và tổng hợp số liệu lên báo cáo.

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0909 600 258
My status
Bảo hành
028 3821 4849
My status
Triển khai
0937 931 908
My status
Kinh doanh
0909 600 665
My status
Chăm sóc khách hàng
028 3914 0839
My status