Phân tích tài chính

1. Doanh thu

Phần mềm giúp kế toán trưởng, Giám đốc nắm bắt được doanh số bán hàng theo chi nhánh, theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm hàng, theo thị trường, và so sánh được với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước.

  

2. Chi phí

Giúp kế toán trưởng, Giám đốc nắm được tình hình chi phí phát sinh trong kỳ theo thời gian, theo Chi nhánh, theo từng khoản mục chi phí và so sánh các khoản chi phí phát sinh so với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước

      

 

3. Công nợ

Cho phép thống kê công nợ phải thu của khách hàng những khoản nợ quá hạn chưa thu được tiền, sắp đến hạn thu tiền. Đặc biệt, phần mềm cảnh báo công nợ quá hạn chi tiết 1-30 ngày,...để DN chủ động thu nợ

                      

 

4. Lợi nhuận 

Cho phép kế toán trưởng, giám đốc nắm bắt tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp theo Chi nhánh, thời gian, bộ phận và so sánh cùng kỳ năm nay với các năm trước

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0909 600 258
My status
Bảo hành
028 3821 4849
My status
Triển khai
0937 931 908
My status
Kinh doanh
0909 600 665
My status
Chăm sóc khách hàng
028 3914 0839
My status