Lập và theo dõi Ngân sách

LẬP VÀ THEO DÕI NGÂN SÁCH (Budget)

Lập ngân sách điều hành sẽ giúp Ban giám đốc nhìn bao quát được các chi phí cũng như các khoản thu nhập giúp Ban giám đốc cân đối được lượng tiền cần thiết theo từng tháng, quý, năm.

1. Sơ đồ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Những điểm chính:

  • Lập kế hoạch doanh thu cho từng loại hàng hóa, dịch vụ.
  • Lập kế hoạch chi phí cho các biến phí như nguyên vật liệu sản xuất, lương cho nhân công trực tiếp sản xuất.
  • Lập kế hoạch các loại chi phí cố định như Tiền thuê nhà xưởng hay thuê văn phòng, Điện, Nước…
  • Lập kế hoạch mua hàng theo nhu cầu sản xuất và kinh doanh.

3. Báo cáo:

  • Lên báo cáo so sánh giữa kế hoạch và thực tế.
  • Kết nối với các phân hệ khác:

4. Liên kết số liệu

  • Liên kết với các phân hệ kế toán vốn bằng tiền, phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu, kế toán mua hàng và công nợ phải trả.

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0909 600 258
My status
Bảo hành
028 3821 4849
My status
Triển khai
0937 931 908
My status
Kinh doanh
0909 600 665
My status
Chăm sóc khách hàng
028 3914 0839
My status