Kế toán Tổng hợp

Phân hệ này đóng vai trò trung tâm kết nối dữ liệu với các phân hệ khác để thực hiện tổng hợp số liệu, lên các sổ sách kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của nhà nước và các báo cáo nộp cấp trên và báo cáo quản trị theo các mẫu đặc thù do người sử dụng khai báo.

1. Sơ đồ

 

2. Những điểm chính:

 • Theo dõi các bút toán định kỳ
 • Tự động hạch toán các bút toán định kỳ
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác: Hạch toán chi phí lương, điều chỉnh thuế GTGT, lập chứng từ ghi sổ, tính tỷ giá xuất quỹ, xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại ngoại tệ cuối năm,...
 • Phân bổ chi phí QLDN và chi phí bán hàng cho từng bộ phận/ phòng ban để tính lãi lỗ theo từng bộ phận
 • Lập chứng từ quyết toán tạm ứng và hạch toán thuế cho các chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong hồ sơ đề nghị quyết toán
 • Kết nối với phần phân hệ Nhân sự tiền lương để tự động hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, thu nhập cá nhân giúp kế toán không phải tính toán và nhập liệu trên phần mềm. 
 • Tự động kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Cho phép khoá sổ kế toán để báo cáo, sổ sách đã nộp không bị thay đổi số liệu.

3. Báo cáo:

 • Cuối năm, kế toán tổng hợp có thể lập nhanh chóng các loại báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC
 • Nhiều báo cáo quản trị, phân tích: Báo cáo tổng hợp công nợ; Tổng hợp chi phí; Bảng tổng hợp phát sinh các tài khoản; Sổ cái; Sổ nhật ký chung,… Kế toán có thể tự thiết lập mẫu báo cáo và lưu lại để sử dụng lần sau, kết xuất báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls,...)

4. Kết nối với các phân hệ khác:

 • Liên kết số liệu với các phân hệ khác để nhận và tổng hợp số liệu.

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0909 600 258
My status
Bảo hành
028 3821 4849
My status
Triển khai
0937 931 908
My status
Kinh doanh
0909 600 665
My status
Chăm sóc khách hàng
028 3914 0839
My status